کتاب گام پنجم : درس و مشق مسائل کلیدی

بدون نظر

gam5

فهرست درس ها و مسائل آن چنین است:

  1. حرکت پوزيسيونی
  2. الگو مبنا و ترکیب ماتی
  3. تدارک حمله دوگانه
  4. نقشه راه
  5. پیاده رونده و دفاع در برابر آن

اگر شطرنج یک بازی پوزيسيونی است، آنگاه اهمیت درس «حرکت پوزيسيونی» و مسائل آن روشن تر می شود. حرکات پوزيسیونی نسبت حرکت مهره را با هماهنگی، تقویت و بهبود پوزيسيون نشان می دهند. فصل الگو مبنا و ترکیب ماتی بررسی هسته اصلی ترکیب های ماتی است. در هر ترکیب ماتی نهایتاً همکاری دو مهره مات را مشخص می سازند. نوع اين همکاری با مهره های متفاوت مسائل این بخش اند. فصل تدارک حمله دوگانه شرح کاملی است از چگونه حمله دوگانه کنیم. حمله دوگانه ریشه بسیاری از حملات است. بخش نقشه راه مسائلی دشوارتر از قبل دارد. پياده رونده و دفاع در برابر آن درس ها و مسائل آخربازی است و بخش پایانی کتاب اختصاص به تمرین هایی درباره همه دروس دارد.

 

گام پنجم ادامه سری کتابهای گام به گام است و منابع مورداستفاده از اين قرارند :

1- Learning Chess Step3 extra (By Cor Van Wijgerden)
2- Learning Chess Step3 plus (By Cor Van Wijgerden)
3- Learning Chess Step3 extra (By Cor Van Wijgerden)
4- 7Learning Chess Step4 (By Cor Van Wijgerden)
5- Learning Chess Step4  plus (By Cor Van Wijgerden)
6- Learning Chess Step4  extra (By Cor Van Wijgerden)
7- Learning Chess Manual for Chess Trainers Step3 (By Rob Brunia, Cor Van Wijgerden)
8- Learning Chess Manual for Chess Trainers Step4 (By Rob Brunia, Cor Van Wijgerden)
9- Chess Mazes (By Bruce Alberston)
10- شطرنج پوزيسيونی ، نويسنده : مارک دو ورتسکی، مترجم : خشايار بهاری
11- تاکتيک های برنده در شطرنج، نويسنده : آيرونيک چرنف و فردرينفلد، مترجم : رضا رضايي

اين کتاب شامل شش فصل است. در هر فصل، درسی موضوع و کيفيت شناخت را تشريح می کند و انبوه تمرينات با افزايش کميت اين شناخت مهارت نوآموزان را پرورش می دهد. مهارت در رقابت اصل است. جنبه های مختلف و نکات کليدی بازی را می توان در قالب فرضی مسائل آموخت و به سرعت تمرين کرد. درس و مشق مسائل، يک عامل بنيادی در يادگيری است. ممکن است اين سؤال پيش بيايد که چه ضرورتی دارد اينقدر خودمان را برای حل مسائل به دردسر اندازيم. بهتر نيست بيشتر بازی کنيم و با بازی کردن شطرنج را بياموزيم؟

در ثمربخشی «بازی کردن» نمی توان ترديد کرد. تجربه و دانش در مراحل سه گانه شروع، وسط و آخر بازی به صورت پوزيسيون های ايستا يا ستاتيک و پيوستگی تو در توی اين سه مرحله به شکل پوزيسيون های پويا يا ديناميک و فهم وضعيت های برتر و يا برنده، بدون بازی کردن حاصل نمی شود.
دانش و تجربه نوآموزان از آغاز آموزش بايد از هر دو دروازه کل و جزء و يا «بازی» و حل  مسئله وارد دنيای شطرنج شود مطلق کردن هريک خطاست.

دانش دادگر – دی ماه 92

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *