بدون نظر

مسابقه امروز 98/08/03
مسابقه هفتگی باشگاه امروز با شرکت 17 نفر برگزار شد. نفرات برتر به قرار زیر شدند.

جوایز امروز
نفر اول 80000 تومان
نفر دوم 70000 تومان
نفر سوم 50000 تومان
نفر برتر زیر 8 سال 50000 تومان
نفر برتر زیر 10 سال 50000 تومان
مطابق با آئین نامه پرداخت شد .

 

مسابقات جمعه 98/08/03
مسابقات جمعه 98/08/03

 

مسابقات جمعه 98/08/03
مسابقات جمعه 98/08/03

 

مسابقات جمعه 98/08/03
مسابقات جمعه 98/08/03

 

مسابقات جمعه 98/08/03
مسابقات جمعه 98/08/03

 

مسابقات جمعه 98/08/03
مسابقات جمعه 98/08/03

 

مسابقات جمعه 98/08/03
مسابقات جمعه 98/08/03

 

نفر اول آقای محمد مهر علیان
نفر اول آقای محمد مهر علیان

 

نفر دوم آقای پویان فصیح زاده
نفر دوم آقای پویان فصیح زاده

 

نفر سوم خانم مائده یوسفیان
نفر سوم خانم مائده یوسفیان

 

نفر برتر زیر 10 سال آقای ارمین عباسی
نفر برتر زیر 10 سال آقای ارمین عباسی

 

نفر برتر زیر 8 سال آقای آراد عطا پور
نفر برتر زیر 8 سال آقای آراد عطا پور

 

——————————————————————————————-

مسابقه امروز 98/07/25
مسابقه هفتگی باشگاه امروز در 5 دور با ثبت نام 17 نفر و در نهایت شرکت 18 نفر برگزار شد . نفرات برتر به قرار زیر شدند.

جوایز مسابقه امروز 98/07/25 :
نفر اول 70000 تومان
نفر دوم 65000 تومان
نفر سوم 50000 تومان
نفر برتر زیر 8 سال 50000 تومان
نفر برتر زیر 10 سال 50000 تومان

 

مسابقات جمعه 98/07/25
مسابقات جمعه 98/07/25

 

مسابقات جمعه 98/07/25
مسابقات جمعه 98/07/25

 

مسابقات جمعه 98/07/25
مسابقات جمعه 98/07/25

 

مسابقات جمعه 98/07/25
مسابقات جمعه 98/07/25

 

نفر اول آقای محمد مهر علیان
نفر اول آقای محمد مهر علیان

 

نفر دوم آقای محمد شایان معینی
نفر دوم آقای محمد شایان معینی

 

نفر سوم آقای متین مزروعی
نفر سوم آقای متین مزروعی

 

نفر برتر زیر 10 سال آقای مهدی عسگری
نفر برتر زیر 10 سال آقای مهدی عسگری

 

نفر برتر زیر 8 سال آقای رادوین ترابی
نفر برتر زیر 8 سال آقای رادوین ترابی

 

——————————————————————————————-

مسابقه امروز 98/07/12
با ثبت نام 17 نفر و شرکت 15 نفر برگزار شد.

جوایز امروز
نفر اول 68000 تومان
نفر دوم 60000 تومان
نفر سوم 45000 تومان
نفر برتر زیر 10 سال 50000 تومان

 

مسابقات جمعه 98/07/12
مسابقات جمعه 98/07/12

 

مسابقات جمعه 98/07/12
مسابقات جمعه 98/07/12

 

مسابقات جمعه 98/07/12
مسابقات جمعه 98/07/12

 

مسابقات جمعه 98/07/12
مسابقات جمعه 98/07/12

 

مسابقات جمعه 98/07/12
مسابقات جمعه 98/07/12

 

مسابقات جمعه 98/07/12
مسابقات جمعه 98/07/12

 

نفر اول آقای محمد شایان معینی
نفر اول آقای محمد شایان معینی

 

نفر دوم اقای علی اسدی
نفر دوم اقای علی اسدی

 

نفر سوم اقای محمد مهر علیان
نفر سوم اقای محمد مهر علیان

 

نفر برتر زیر 10 سال اقای عرفان نجاتی
نفر برتر زیر 10 سال اقای عرفان نجاتی

 
——————————————————————————————-

مسابقه امروز 98/06/29
ثبت نام 19 نفر و شرکت 17 که در 5 دور به روش سوئیس برگزار شد.

جوایز امروز
نفر اول 75000 تومان
نفر دوم 70000 تومان
نفر سوم 50000 تومان
نفر برتر زیر 12 سال 50000 تومان
نفر برتر زیر 10 سال 50000 تومان
متاسفانه نفرات زیر 6 و 8 سال به حد نصاب نرسیدند.

 

مسابقات جمعه 98/06/29
مسابقات جمعه 98/06/29

 

مسابقات جمعه 98/06/29
مسابقات جمعه 98/06/29

 

مسابقات جمعه 98/06/29
مسابقات جمعه 98/06/29

 

مسابقات جمعه 98/06/29
مسابقات جمعه 98/06/29

 

مسابقات جمعه 98/06/29
مسابقات جمعه 98/06/29

 

نفر اول آقای محمد شایان معینی
نفر اول آقای محمد شایان معینی

 

نفر دوم آقای دانیال سودائی
نفر دوم آقای دانیال سودائی

 

نفر سوم خانم مائده یوسفیان
نفر سوم خانم مائده یوسفیان

 

نفر برتر زیر 10 سال آقای محمد رضا محمودی
نفر برتر زیر 10 سال آقای محمد رضا محمودی

 

نفر برتر زیر 12 سال آقای محمد متین توکلی
نفر برتر زیر 12 سال آقای محمد متین توکلی

 
——————————————————————————————-

مسابقه امروز 98/06/22
با شرکت 14 نفر برگزار شد .

جوایز امروز
نفر اول 65000 تومان
نفر دوم 55000 تومان
نفر سوم 45000 تومان
نفر برتر زیر 8 سال 50000 تومان
مطابق آیین نامه پرداخت شد.
بقیه رده ها متاسفانه به حد نصاب نرسید.

 

مسابقات جمعه 98/06/22
مسابقات جمعه 98/06/22

 

مسابقات جمعه 98/06/22
مسابقات جمعه 98/06/22

 

مسابقات جمعه 98/06/22
مسابقات جمعه 98/06/22

 

مسابقات جمعه 98/06/22
مسابقات جمعه 98/06/22

 

مسابقات جمعه 98/06/22
مسابقات جمعه 98/06/22

 

مسابقات جمعه 98/06/22
مسابقات جمعه 98/06/22

 

نفر اول آقای محمد شایان معینی
نفر اول آقای محمد شایان معینی

 

نفر دوم آقای امیر محمد بابایی
نفر دوم آقای امیر محمد بابایی

 

نفر سوم آقای علی اسدی
نفر سوم آقای علی اسدی

 

نفر برتر زیر 8 سال آقای اروین بعیدی
نفر برتر زیر 8 سال آقای اروین بعیدی

 
——————————————————————————————-

مسابقه امروز 98/06/15
با شرکت 14 نفر برگزار شد .

جوایز این هفته
نفر اول 65000 تومان
نفر دوم 55000 تومان
نفر سوم 40000 تومان
نفر برتر زیر 10 سال 50000 تومان
نفر برتر زیر 8 سال 50000 تومان
مطابق با آیین نامه پرداخت شد.
بقیه رده ها متاسفانه به حد نصاب نرسیدند.

 

مسابقات جمعه 98/06/15
مسابقات جمعه 98/06/15

 

مسابقات جمعه 98/06/15
مسابقات جمعه 98/06/15

 

مسابقات جمعه 98/06/15
مسابقات جمعه 98/06/15

 

مسابقات جمعه 98/06/15
مسابقات جمعه 98/06/15

 

مسابقات جمعه 98/06/15
مسابقات جمعه 98/06/15

 

نفر اول آقای محمد شایان معینی
نفر اول آقای محمد شایان معینی

 

نفر دوم آقای امیر محمد بابایی
نفر دوم آقای امیر محمد بابایی

 

نفر سوم آقای علی اسدی
نفر سوم آقای علی اسدی

 

نفر برتر زیر 10 سال خانم هستی نادعلیان
نفر برتر زیر 10 سال خانم هستی نادعلیان

 

نفر برتر زیر 8 سال آقای آروین بعیدی
نفر برتر زیر 8 سال آقای آروین بعیدی

 
——————————————————————————————-

مسابقات امروز 98/06/08
با ثبت نام 19 نفر و شرکت 18 نفر برگزار شد.

جوایز امروز
نفر اول 80000 تومان
نفر دوم 70000 تومان
نفر سوم 55000 تومان
نفر برتر زیر 8 سال 50000 تومان
نفر برتر زیر 10 سال 50000 تومان

 

مسابقات جمعه 98/06/08
مسابقات جمعه 98/06/08

 

مسابقات جمعه 98/06/08
مسابقات جمعه 98/06/08

 

مسابقات جمعه 98/06/08
مسابقات جمعه 98/06/08

 

مسابقات جمعه 98/06/08
مسابقات جمعه 98/06/08

 

مسابقات جمعه 98/06/08
مسابقات جمعه 98/06/08

 

نفر اول اقای محمد حسین کیانی
نفر اول اقای محمد حسین کیانی

 

نفر دوم اقای علی اسدی
نفر دوم اقای علی اسدی

 

نفر سوم خانم مائده یوسفیان
نفر سوم خانم مائده یوسفیان

 

نفر برتر زیر 8 سال اقای ارمین عباسی
نفر برتر زیر 8 سال اقای ارمین عباسی

 

نفر برتر زیر 10 سال خانم پرگل ناصح پور
نفر برتر زیر 10 سال خانم پرگل ناصح پور

 
——————————————————————————————-

مسابقات جمعه 98/06/01:
به داوری اقای صراف نیا با شرکت 19 نفر برگزار شد

 

مسابقات جمعه 98/06/01
مسابقات جمعه 98/06/01

 

مسابقات جمعه 98/06/01
مسابقات جمعه 98/06/01

 

نفر اول امروز اقای کامیار خسروی
نفر اول امروز اقای کامیار خسروی

 

نفر دوم خانم مائده یوسفیان
نفر دوم خانم مائده یوسفیان

 

نفر سوم اقاي محمد مهر عليان
نفر سوم آقای محمد مهر علیان

 

نفر اول رده سنی زیر 10 سال خانم پرگل ناصح پور
نفر اول رده سنی زیر 10 سال خانم پرگل ناصح پور

 

نفر اول رده سنی زیر 8 سال آقای ارمین عباسی
نفر اول رده سنی زیر 8 سال آقای ارمین عباسی

 
——————————————————————————————-

مسابقات جمعه 98/05/18:
با اعلام 13 نفر و شركت 11 نفر برگزار شد.

جوايز 98/05/18
نفر اول 50000 تومان
نفر دوم 45000 تومان
نفر سوم 35000 تومان
نفر برتر زير 8 سال 50000 تومان
نفر برتر زير 10 سال 50000 تومان

 

مسابقات جمعه 98/05/18
مسابقات جمعه 98/05/18

 

مسابقات جمعه 98/05/18
مسابقات جمعه 98/05/18

 

مسابقات جمعه 98/05/18
مسابقات جمعه 98/05/18

 

مسابقات جمعه 98/05/18
مسابقات جمعه 98/05/18

 

نفر اول امروز اقاي محمد شايان معيني
ننفر اول امروز اقاي محمد شايان معيني

 

نفر دوم اقاي دانيال سودايي
نفر دوم اقاي دانيال سودايي

 

نفر سوم اقاي محمد مهر عليان
نفر سوم اقاي محمد مهر عليان

 

نفر برتر زير 8 سال خانم رز اكبري
نفر برتر زير 8 سال خانم رز اكبري

 

نفر برتر زير 10 سال خانم هستي نادعليان
نفر برتر زير 10 سال خانم هستي نادعليان

 
——————————————————————————————-

مسابقات جمعه 98/05/11:
با اعلام 18 نفر و شركت 15 نفر نهايتا انجام شد.

 

مسابقات جمعه 98/05/11
مسابقات جمعه 98/05/11

 

مسابقات جمعه 98/05/11
مسابقات جمعه 98/05/11

 

مسابقات جمعه 98/05/11
مسابقات جمعه 98/05/11

 

مسابقات جمعه 98/05/11
مسابقات جمعه 98/05/11

 

مسابقات جمعه 98/05/11
مسابقات جمعه 98/05/11

 

نفر اول امروز اقاي كاميار خسروي
نفر اول امروز اقاي كاميار خسروي

 

نفر دوم اقاي محمد حسين عباس بور
نفر دوم اقاي محمد حسين عباس بور

 

نفر سوم اقاي محمد حسين كياني
نفر سوم آقای محمد حسین کیانی

 

نفر برتر زير 8 سال اقاي امير محمد بابايي
نفر برتر زیر 8 سال آقای امیر محمد بابایی

متاسفانه بقيه رده ها به حد نصاب نرسيدند
 
——————————————————————————————-

مسابقات جمعه 98/05/04

با ثبت نام 30 نفر و شرکت 26 نفر برگزار شد.

جوايز :
نفر اول 120000 تومان
نفر دوم 105000 تومان
نفر سوم 90000 تومان
نفرات برتر زیر 8 و 10 سال هر کدام 50000 تومان
نفرات دوم زیر 8 و 10 سال هر کدام 40000 تومان
مطابق ایین نامه پرداخت شد.
مسابقات در 5دور به روش سوییس برگزار شد که نفرات برتر عبارتند از:

 

مسابقات جمعه 98/05/04
مسابقات جمعه 98/05/04

 

مسابقات جمعه 98/05/04
مسابقات جمعه 98/05/04

 

مسابقات جمعه 98/05/04
مسابقات جمعه 98/05/04

 

مسابقات جمعه 98/05/04
مسابقات جمعه 98/05/04

 

مسابقات جمعه 98/05/04
مسابقات جمعه 98/05/04

 

نفر اول آقای امیر رضا خطیبی
نفر اول آقای امیر رضا خطیبی

 

نفر دوم آقای ارین اعتمادی
نفر دوم آقای ارین اعتمادی

 

نفر سوم آقای محمد حسین کیانی
نفر سوم آقای محمد حسین کیانی

 

نفر برتر زیر 8 سال آقای امیر محمد بابایی
نفر برتر زیر 8 سال آقای امیر محمد بابایی

 

نفر دوم زیر 8 سال آقایی پارسا عبدالهی
نفر دوم زیر 8 سال آقایی پارسا عبدالهی

 

نفر برتر زیر 10 سال آقای سید عباس فاطمی
نفر برتر زیر 10 سال آقای سید عباس فاطمی

 

نفر دوم زیر 10 سال خانم مائده یوسفیان
نفر دوم زیر 10 سال خانم مائده یوسفیان

 
——————————————————————————————-

مسابقات جمعه 98/04/28

با اعلام آمادگي 33 نفر و شركت 31 نفر در نهايت برگزار شد.

جوايز :
نفر اول 140000 تومان
نفر دوم 124000 تومان
نفر سوم 93000 تومان
نفر برتر زیر 8 سال 50000 تومان
نفر برتر زیر 10 سال 50000 تومان
نفر برتر زیر 12 سال 50000 تومان
نفر دوم زیر 8 سال 40000 تومان
نفر دوم زیر 10 سال 40000 تومان
نفر دوم زیر 12 سال 40000 تومان
مطابق ایین نامه پرداخت شد.
همچنین رده زیر 6 سال متاسفانه به حد نصاب نرسید.

 

مسابقات جمعه 98/04/28
مسابقات جمعه 98/04/28

 

مسابقات جمعه 98/04/28
مسابقات جمعه 98/04/28

 

مسابقات جمعه 98/04/28
مسابقات جمعه 98/04/28

 

مسابقات جمعه 98/04/28
مسابقات جمعه 98/04/28

 

مسابقات جمعه 98/04/28
مسابقات جمعه 98/04/28

 

نفر اول آقای محمد شایان معینی
نفر اول آقای محمد شایان معینی

 

نفر دوم آقای کامیار خسروی
نفر دوم آقای کامیار خسروی

 

نفر سوم آقای امیر محمد بابایی
نفر سوم آقای امیر محمد بابایی

 

نفر برتر زیر 8 سال آقای پارسا عبدالهی
نفر برتر زیر 8 سال آقای پارسا عبدالهی

 

نفر دوم زیر 8 سال آقای اهورا موذن
نفر دوم زیر 8 سال آقای اهورا موذن

 

نفر برتر زیر 10 سال خانم مائده یوسفیان
نفر برتر زیر 10 سال خانم مائده یوسفیان

 

نفر دوم زیر 10 سال آقای فواد آقاسی
نفر دوم زیر 10 سال آقای فواد آقاسی

 

نفر برتر زیر 12 سال آقای رادمان حیدری
نفر برتر زیر 12 سال آقای رادمان حیدری

 

نفر دوم زیر 12 سال آقای سامان وفاق
نفر دوم زیر 12 سال آقای سامان وفاق

 
——————————————————————————————-

مسابقات جمعه 98/04/21

با اعلام آمادگي 19 نفر و شركت 15 نفر در نهايت برگزار شد.

جوایز امروز :
نفر اول 70000 تومان
نفر دوم 60000 تومان
نفر سوم 45000 تومان
نفر برتر زیر 8 سال 50000 تومان
نفر برتر زیر 10 سال 50000 تومان
مطابق با ایین نامه اعلام شده پرداخت شد.

 

مسابقات جمعه 98/04/21
مسابقات جمعه 98/04/21

 

مسابقات جمعه 98/04/21
مسابقات جمعه 98/04/21

 

مسابقات جمعه 98/04/21
مسابقات جمعه 98/04/21

 

نفر اول مسابقات آقای سپهر بهزادی
نفر اول مسابقات آقای سپهر بهزادی

 

نفر دوم آقای محمد شایان معینی
نفر دوم آقای محمد شایان معینی

 

نفر سوم آقای محمد مهر علیان
نفر سوم آقای محمد مهر علیان

 

نفر برتر زیر 10 سال آقای محمد رضا محمودی
نفر برتر زیر 10 سال آقای محمد رضا محمودی

 

نفر برتر زیر 8 سال آقای ارتین حبیب الهی
نفر برتر زیر 8 سال آقای ارتین حبیب الهی

مسابقه امروز متاسفانه رده های زیر 6 و زیر 12 سال به حد نصاب نرسید.
 
——————————————————————————————-

مسابقات جمعه 98/03/31

با اعلام آمادگي 39 نفر و شركت 37 نفر در نهايت برگزار شد.

جوايز :
نفر اول 185000 تومان
نفر دوم 148000 تومان
نفر سوم 111000 تومان
نفر برتر زير 8 سال 50000 تومان
نفر دوم زير 8 سال 40000 تومان
نفر سوم زير 8 سال 35000 تومان
نفر برتر زير 10 سال 50000 تومان
نفر دوم زير 10 سال 40000 تومان
نفر سوم زير 10 سال 35000 تومان
نفر برتر زير 12 سال 50000 تومان

 

مسابقات جمعه 98/03/31
مسابقات جمعه 98/03/31

 

مسابقات جمعه 98/03/31
مسابقات جمعه 98/03/31

 

مسابقات جمعه 98/03/31
مسابقات جمعه 98/03/31

 

مسابقات جمعه 98/03/31
مسابقات جمعه 98/03/31

 

نفر اول اقاي ارين اعتمادي
نفر اول اقاي ارين اعتمادي

 

نفر دوم اقاي ارش جعفري
نفر دوم اقاي ارش جعفري

 

نفر سوم خانم مائده يوسفيان
نفر سوم خانم مائده يوسفيان

 

نفر برتر زير 8 سال اقاي محمد بابايي
نفر برتر زير 8 سال اقاي محمد بابايي

 

نفر دوم زير 8 سال اقاي بارسا عبدالهي
نفر دوم زير 8 سال اقاي بارسا عبدالهي

 

نفر سوم زير 8 سال اقاي ارش نظريان
نفر سوم زير 8 سال اقاي ارش نظريان

 

نفر برتر زير 10 سال اقاي فواد اقاسي
نفر برتر زير 10 سال اقاي فواد اقاسي

 

نفر دوم زير 10 سال اقاي ارمين عباسي
نفر دوم زير 10 سال اقاي ارمين عباسي

 

نفر سوم زير 10 سال اقاي سپهر نجابت
نفر سوم زير 10 سال اقاي سپهر نجابت

 

نفر برتر زير 12 سال اقاي محمد متين توكلي
نفر برتر زير 12 سال اقاي محمد متين توكلي

 
——————————————————————————————-

مسابقات جمعه 98/03/24

با ثبت نام 21 نفر و شرکت 18 نفر برگزار شد.

جوایز :
نفر اول : 90000 تومان
نفر دوم : 72000 تومان
نفر سوم : 54000 تومان
نفر برتر زیر 8 سال : 50000 تومان
نفر دوم زیر 8 سال : 40000 تومان

 

مسابقات جمعه 98/03/24
مسابقات جمعه 98/03/24

 

نفر اول : آقای بردیا بلوچستانی
نفر اول : آقای بردیا بلوچستانی

 

نفر دوم : آقای آیدین مختاریان
نفر دوم : آقای آیدین مختاریان

 

نفر سوم : آقای واهگان میناسیان
نفر سوم : آقای واهگان میناسیان

 

نفر برتر زیر 8 سال : آقای پارسا عبدالهی
نفر برتر زیر 8 سال : آقای پارسا عبدالهی

 

نفر دوم زیر 8 سال : آقای آرش نظریان
نفر دوم زیر 8 سال : آقای آرش نظریان

 
——————————————————————————————-

مسابقه جمعه 97/11/5

مسابقه با ثبت نام 30 نفر و شركت 29 نفر برگزار شد.

جوایز پرداختی :
نفر اول 145000 تومان
نفر دوم 115000 تومان
نفر سوم 90000 تومان
نفر برتر زیر 8 سال 50000 تومان
نفر دوم زیر 8 سال 40000 تومان
نفر برتر زیر 10 سال 50000 تومان
نفر دوم زیر 10 سال 40000 تومان

از طرف باشگاه اندیشه از شرکت همه دوستان تشکر می شود.

 

نفر اول اقای امیر رضا خطیبی
نفر اول اقای امیر رضا خطیبی

 

نفر دوم اقای کیارش سلیمی
نفر دوم اقای کیارش سلیمی

 

نفر سوم اقای محمد حسین عباس پور
نفر سوم اقای محمد حسین عباس پور

 

نفر برتر زیر 10 سال اقای ماهان کوهی
نفر برتر زیر 10 سال اقای ماهان کوهی

 

نفر دوم زیر 10 سال اقای سپهر قربانی
نفر دوم زیر 10 سال اقای سپهر قربانی

 

نفر برتر زیر 8 سال خانم پرنیا فتوحی
نفر برتر زیر 8 سال خانم پرنیا فتوحی

 

نفر دوم زیر 8 سال اقای محمد پارسا رمضانی
نفر دوم زیر 8 سال اقای محمد پارسا رمضانی

 

——————————————————————————————-

مسابقه جمعه 97/10/21

مسابقه با ثبت نام 27 نفر و شركت 26 نفر برگزار شد.

جوایز پرداختی این هفته:
نفر اول 130000 تومان
نفر دوم 105000 تومان
نفر سوم 80000 تومان
نفر برتر زیر 8 و 10 سال هر کدام 50000 تومان
نفر دوم زیر 8 و 10 سال هر کدام 40000 تومان
نفر برتر زیر 12 سال 50000 تومان

 

مسابقه جمعه 97/10/21
مسابقه جمعه 97/10/21

 

نفر اول اقای رسول صمیمی
نفر اول اقای رسول صمیمی

 

نفر دوم اقای سپهر بهزادی
نفر دوم اقای سپهر بهزادی

 

نفر سوم اقای امیر مسعود فاتحی
نفر سوم اقای امیر مسعود فاتحی

 

نفر برتر زیر 8 سال خانم پرنیا فتوحی
نفر برتر زیر 8 سال خانم پرنیا فتوحی

 

نفر دوم زیر 8 سال اقای اریا خالوئی
نفر دوم زیر 8 سال اقای اریا خالوئی

 

نفر برتر زیر 10 سال اقای ماهان کوهی
نفر برتر زیر 10 سال اقای ماهان کوهی

 

نفر دوم زیر 10 سال خانم مائده یوسفیان
نفر دوم زیر 10 سال خانم مائده یوسفیان

 

نفر برتر زیر 12 سال اقای ارین اعتمادی
نفر برتر زیر 12 سال اقای ارین اعتمادی

 

——————————————————————————————-

مسابقه جمعه 97/8/25

مسابقه با حضور 32 بازيكن برگزار شد.

جوایز :
نفر اول 1750000 ریال
نفر دوم 1400000 ریال
نفر سوم 1050000 ریال
نفر برتر زیر 10 سال 500000 ریال
نفر برتر زیر 8 سال 500000 ریال
نفر دوم زیر 10 سال 400000 ریال
نفر دوم زیر 8 سال 400000 ریال
نفر برتر زیر 12 سال 500000 ریال

 

مسابقه جمعه 97/8/25
مسابقه جمعه 97/8/25

 

مسابقه جمعه 97/8/25
مسابقه جمعه 97/8/25

 

مسابقه جمعه 97/8/25
مسابقه جمعه 97/8/25

 

مسابقه جمعه 97/8/25
مسابقه جمعه 97/8/25

 

نفر اول - سعید حاج ابوالحسنی
نفر اول – سعید حاج ابوالحسنی

 

نفر دوم - رامین کمال
نفر دوم – رامین کمال

 

نفر سوم - مهربد حاجیان
نفر سوم – مهربد حاجیان

 

نفر برتر زیر 10 سال - مائده یوسفیان
نفر برتر زیر 10 سال – مائده یوسفیان

 

نفر دوم زیر 10 سال - نگار بو سعیدی
نفر دوم زیر 10 سال – نگار بو سعیدی

 

نفر برتر زیر 8 سال - پارسا رجبی
نفر برتر زیر 8 سال – پارسا رجبی

 

نفر دوم زیر 8 سال - فواد اقاسی
نفر دوم زیر 8 سال – فواد اقاسی

 

نفر برتر زیر 12 سال - ارش سلطانی
نفر برتر زیر 12 سال – ارش سلطانی

 

——————————————————————————————-

مسابقه جمعه 97/4/15

مسابقه با حضور 18 بازيكن برگزار شد.

 

مسابقه جمعه 97/4/15

 

نفر اول کامیار خسروی

 

نفر دوم هوتن دهقانی

 

نفر سوم محمد حسین دهقانی

 

نفر برتر زیر 8 سال پرنیا فتوحی

 

نفر دوم زیر 8 سال ارتین حبیب الهی

 

——————————————————————————————-

مسابقه جمعه 97/4/8

مسابقه با حضور 34 بازيكن برگزار شد.

 

مسابقه جمعه 97/4/8

 

مسابقه جمعه 97/4/8

 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
نفر اول اميررضا خطيبي

 

نفر دوم سپهر بهزادي

 

نفر سوم رسول صميمي

 

نفر برتر زير 8 سال اميرمحمد بينا

 

نفر دوم زير 8 سال پارسا رجبي

 

نفر برتر زیر 10 سال هستی خسروی

 

نفر دوم زیر 10 سال مائده یوسفیان

 

——————————————————————————————-

مسابقه جمعه 97/4/1

مسابقه با حضور 23 بازيكن برگزار شد.

 

مسابقه جمعه 97/4/1

 

مسابقه جمعه 97/4/1

 

مسابقه جمعه 97/4/1

 

نفر اول اقای ماهان کوهی

نفر دوم اقای رسول صمیمی

نفر سوم اقای امیر رضا خطیبی

نفر برتر زیر 8 سال خانم پرنیا فتوحی

نفر دوم زیر 8 سال اقای پارسا رجبی

نفر برتر زیر 10 سال اقای ارمین عباسی

نفر دوم زیر 10 سال اقای ونداد حاج بابایی

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *