افتخار آفرینان اندیشه

عنوان مسابقه افتخار آفرینان
مسابقات رده سنى سال ١٣٩٤ هستى خسروى نفر اول كشور زير ٨ سال
محمد صادق نادرى نفردوم كشور زير ١٤سال
نگين ماجد نفر ششم كشور زير ١٤سال
مقام قهرمانى اولين دوره مسابقات ريتد باشگاه ها و دستجات آزاد استان اصفهان (بانوان) كسب مقام قهرمانى اولين دوره مسابقات ريتد باشگاه ها و دستجات آزاد استان اصفهان (بانوان) توسط افتخار آفرينان انديشه ، كيانا عرب ، طناز ازلى ، نگين ماجد !
مسابقات بين المللى جام خزر كيانا عرب نفر سوم جدول C مسابقات بين المللى جام خزر !
مسابقات قهرمانى استان مهرماه ٩٤ هستى خسروى نفر اول زير ٨سال
آوا بهزادى نفر اول زير ٦سال
اميرحسين على اكبر نفراول زير ٦سال
اميرحامد صادقى نفردوم زير ٨سال
هانيه شفيعى نفر سوم زير ٨سال
ماهان كوهى نفرچهارم زير ٨سال
مسابقات استان اصفهان شهريور ٩٤ محمد صادق نادرى نفر اول استان – رده سنى زير ١٤سال
عليرضا على اكبر نفر اول استان – رده سنى زير ١٢سال
اميررضا خطيبى نفر دوم استان – رده سنى زير ١٢ سال
صالح جهانگرد نفرسوم استان – رده سنى زير ١٢ سال
مهربد حاجيان نفردوم استان – رده سنى زير ١۸سال
رضا داورى نفر چهارم استان – رده سنى زير١٠سال
مسابقات استان اصفهان مرداد ٩٤ سها نگهبانى نفر سوم استان زير ١٢سال
 مسابقات رده سنی قهرمانی کشور ۱۳۹۳  طناز ازلی نایب قهرمان رده سنی زیر ۱۴ سال دختران و هستی خسروی به مقام پنجم این مسابقات در رده سنی زیر ۸ سال نایل شدند
 مسابقات قهرمانی شهرستان اصفهان در رده سنی های ۶ , ۸ , ۱۲ سال پسران  نفرات برتر زیر ۶ سال شایان رومی زاده مقام دوم و ونداد حاجی بابایی مقام سوم
نفرات برتر زیر ۸ سال حامد کریمیان مقام دوم و حامد صادقی مقام چهارم
نفرات برتر زیر ۱۲ سال سپهر بهزادی مقام اول، علی رضا علی اکبر مقام دوم و علی مشهدی مقام چهارم
 مسابقات قهرمانی شهرستان اصفهان در رده سنی های ۶ , ۸ , ۱۲ سال دختران  یسنا تقوایی در رده زیر ۶ سال موفق به کسب عنوان دوم شد. همچنین در رده سنی زیر ۸ سال فاطمه مشهدی مقام اول و ثنا تقوایی مقام سوم را کسب کردند.
مسابقات قهرمانی شهرستان اصفهان در رده سنی های ۱۴ و ۱۰ سال پسران زیر ۱۴ سال محمد صادق نادری و علی مشهدی اول تا سوم
سهمیه مسابقات قهرمانی رده سنی استان اصفهان ۱۳۹۳ فاطمه مشهدی در رده سنی زیر ۸ سال دختران
علی رضا علی اکبر سیچانی در رده سنی زیر ۱۲ سال پسران
آریانا سلیمانی در رده سنی زیر ۱۰ سال دختران
 مسابقات قهرمانی شطرنج رده سنی ۱۲، ۱۴ و ۱۶ سال ۱۳۹۳ طناز ازلی مقام دوم زیر ۱۴ سال دختران
نگین ماجد مقام سوم زیر ۱۴ سال دختران
محمدصادق نادری مقام دوم زیر ۱۴ سال پسران
علیرضا علی اکبر مقام اول زیر ۱۲ سال پسران
آرش آژند مقام دوم زیر ۱۲ سال پسران
علی مشهدی مقام سوم زیر ۱۲ سال پسران
سپهر بهزادی مقام چهارم زیر ۱۲ سال پسران
امیر رضا خطیبی مقام ششم زیر ۱۲ سال پسران
 مسابقات اوپن رده های سنی زیر ۱۴ سال استان اصفهان محمد صادق نادری مقام دوم
علیرضا علی اکبر سیچانی مقام پنجم
 مسابقات قهرمانی دختران استان اصفهان رده سنی ۶ ، ۸ و ۱۰ سال مرداد ۹۳  هستی خسروی مقام اول
 مسابقات قهرمانی استان اصفهان – آذر ماه ۱۳۹۲ کسب مقام اول توسط فاطمه مشهدی در رده سنی زیر ۶ سال
مسابقات قهرمانی استان اصفهان – آبان ماه ۱۳۹۲ کسب مقام اول استان توسط سینا طاهری در رده سنی زیر ۱۴ سال
کسب مقام اول استان توسط محمد صادق نادری در رده سنی زیر ۱۲ سال
کسب مقام دوم استان توسط آرش آژند در رده سنی زیر ۱۲ سال
کسب مقام سوم استان توسط علیرضا علی اکبر در رده سنی زیر ۱۰ سال
کسب مقام چهارم استان توسط آبتین باباخانی در رده سنی زیر ۱۲ سال
کسب مقام چهارم استان توسط امیررضا خطیبی در رده سنی زیر ۱۰ سال
کسب مقام چهارم استان توسط سها نگهبانی در رده سنی زیر ۱۰ سال